لفظی لرائی in English

lafzi larayi - لفظی لرائی in English means;

passage of arms

Words meanings used in لفظی لرائی

Meanings of the Urdu words used in lafzi larayi - لفظی لرائی are;

literal nuncupative oral verbal vocabular literalist literals wordiest لفظی lafzi

Idioms related to the words in لفظی لرائی

Here is a list of some of the idioms that are either related to the لفظی لرائی or use words from this idiom.

Enough of phrases lafzi لفظی

Frequently Asked Questions (FAQ)

What is لفظی لرائی meaning in English?

lafzi larayi - لفظی لرائی

What are the idioms related to لفظی لرائی?

Here are the idioms that are related to the لفظی لرائی idiom.

  • Lafzi - لفظی